Zabranjeno je kopiranje i republikacija tekstova objavljenih na www.pharmamedica.rs, delimično ili u celini, u elektronskoj ili pismenoj formi, bez pismenog odobrenja redakcije.

Po dobijenom pismenom osobrenju redakcije, sadržaj možete preuzeti pri čemu nedvosmisleno, jasno i vidljivo mora se navesti izvor i postaviti link ka preuzetom sadržaju. 

Možete nas kontaktirati na:

office@pharmamedica.rs