Alkohol i lekovi

Sadržaj teksta
autor: mr ph.spec. Jasmina Jović Novaković

Alkohol je široko rasprostranjena i lako dostupna psihoaktivna supstanca čija je upotreba „društveno prihvatljiva”. U folkloru mnogih naroda skoro da nema značajnog momenta u životu, od rođenja do smrti, da se ne obeležava ispijanjem bar jedne čašice alkoholnog pića.

Konzumacija alkohola predstavlja veliki zdravstveni problem. Pored direktnog štetnog uticaja na veliki broj organa i tkiva, alkohol utiče i na po­goršanje postojeće bolesti, tako što menja metabolizam velikog broja lekova. Pod uti­cajem alkohola, dejstvo se može pojačati, umanjiti, produžiti ili skratiti. Spisak leko­va čija se aktivnost pod uticajem alkohola menja je dugačak pa je opšte pravilo da lekovi i alkohol ne idu zajedno!

Pored lekova koji se izdaju na lekarski recept, isto pravilo važi i za lekove koji se nalaze u „slobodnoj prodaji“, odnosno OTC lekove.

Antidepresivi

Konzumiranje alkohola i depresija najče­šće idu zajedno pa interakcije nisu retke. Pod uticajem alkohola dejstvo antidepre­siva se pojačava pa su prisutni pospanost, smanjena sposobnost rasuđivanja i pažnje, usporeni refleksi. Osećaj depresije i bespo­moćnosti mogu biti intenzivniji a češće se javljaju i suicidne ideje. Osobe koje uzimaju antidepresive iz grupe neselektivnih inhi­bitora monoaminooksidaze, morale bi u potpunosti da izbegavaju alkohol jer čak i mala količina može da dovede do interakcije usled koje dolazi do velikog povećanja krvnog pritiska.

Lekovi za srce i visok krvni pritisak

Pod uticajem alkohola dejstvo beta bloka­tora (lekovi koji se propisuju u slučaju ari­tmija, nakon srčanog udara, zatajenja srca, kod bola u grudima itd) se znatno smanjuje. Osobe koje uzimaju lekove iz grupe ACE inhibitora, a koji se propisuju u slučaju hi­pertenzije, kongestivnog zatajenja srca, srčanog ili moždanog udara, trebale bi izbe­gavati alkohol, jer pod njegovim uticajem može doći do preteranog pada krvnog pri­tiska pa nastaju vrtoglavica, pospanost, nesvestica, konfuznost. Isto se dešava i kada u kontakt sa alkoholom dođu nitroglice­rin ili izosorbid, lekovi koji se koriste kod angine pektoris.

Lekovi za sniženje nivoa holesterola

Alkohol i lekoviMogući neželjeni efekat terapije statinima je oštećenje jetre. Sličan efekat nastaje i usled prekomerne konzumacije alkohola.

Kombinacija alkohola i statina može da bude pre­veliko opterećenje za jetru i može je ugro­ziti.

Žene koje su na terapiji statinima ne bi trebale da unose više od jedne a muškarci dve čaše alkoholnog pića na dan.

Lekovi za sniženje nivoa šećera u krvi

Osobe sa dijabetesom, morale bi biti posebno oprezne prilikom konzumiranja alko­hola. Alkohol može sniziti nivo šećera u krvi i to ne samo u trenutku konzumiranja ili neposredno nakon toga već i nakon 24h. Osnovna funkcija oralnih antidijabetika je takođe sniženje nivoa šećera u krvi pa u kombinaciji sa alkoholom, mogu izazvati ozbiljna neželjena dejstva. Kombinacijom metformina i alkohola dolazi do preteranog pada šećera u krvi i javljaju se mučnina, povraćanje, glavobolja, ubrzani rad srca a moguće je i variranje pritiska.

Lekovi za „razređivanje” krvi

Pod uticajem alkohola, povećava se aktivnost varfarina, pa je veći rizik od nastanka krvarenja. Dugotrajno kontinuirano uno­šenje alkohola može imati i suprotan efekat i dovesti do nastanka tromba i posledično srčanog ili moždanog udara.

Lekovi protiv digestivnih tegoba

Kod pacijenata koji uzimaju ranitidin i meto­klopamid, alkohol može prouzrokovati ubrzani rad srca, iznenadni pad krvnog pritiska. Veće količine alkohola mogu da do­vedu do opuštanja mišića između želuca i jed­njaka što će problem želudačne kiseline još pojačati. Pacijent oseća žarenje u gornjem delu grudnog koša i grlu. Lekovi koji se ko­riste u lečenju gastroezofagealne refluksne bolesti, inhibitori protonske pumpe, ne stupaju u direknu inte­rakciju sa alkoholom, ali pod uticajem alkohola gorušica se po­goršava.

Alkohol i lekoviLekovi u terapiji uvećane prostate

Doksazosin, terazosin, tamsulosin su lekovi koji se često koriste u terapiji uvećane prostate. U kombinaciji sa alkoholom, mogu nastati vrtoglavica, nesvestica, svetlosne senzacije.

Lekovi protiv bolova

Paracetamol je čest sastojak mnogih kombinovanih lekova pro­tiv bolova a koristi se i samostalno. Male količine alkohola neće izazvati neke bitnije komplikacije ali veće mogu potenci­rati oštećenje jetre.

Aspirin, ibuprofen, diklofenak, naproksen, mogu podneti male količine alkohola ali treba imati na umu da ovi lekovi inače deluju nadražajno na sluznicu želuca a isto dej­stvo ima i alkohol. Mogućnost pojave erozija, čireva i promena na sluznici se povećava.

Alkohol treba potpuno izbegavati kod upotrebe jakog analgetika, koji se izdaju na lekarski recept. Al­kohol može pojačati sedativno dejstvo, usporiti disanje, izazva­ti pad krvnog pritiska i umor, poremećaj koncentracije i motor­ne koordinacije.

Lekovi za umirenje i spavanje

Najčešće korišćeni lekovi za umirenje i protiv nesanice su benzodiazepini (bromazepam, diazepam, lorazepam…). Kombinacija lekova za umirenje odnosno spavanje i alkohola može biti ve­oma opasna jer alkohol pojačava umirujući efekat leka i može dovesti do snažne omamljenosti.

U slučaju unetih većih količina alkohola može nastati depresija disanja koja vodi do kome i smrtnog ishoda.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Probiotici-baner-300x300px
OTT-baner-300x250px
Biofeminn_300x300px