Procena fizičke forme, prvi korak ka bezbednom vežbanju

Sadržaj teksta

Procena fizičke forme prvi je korak ka bezbednom i efikasnom vežbanju.

autor: MSc Dragoljub Veljović, doktorand Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, UN Novi Sad, stručni saradnik Centra za zdravlje, vežbanje i sportske nauke, Beograd.


Od pionirskih istraživanja koja su realizovana 50-tih godina prošlog veka pa sve do danas, rastu dokazi o dobrobitima redovne i adekvatne fizičke aktivnosti.

Zahvaljujući rezultatima brojnih studija poznato je da osobe koje su fizički aktivne ređe oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tip 2, gojaznosti, karcinoma, imaju manju incidencu povreda lokomotornog aparata, bolje tolerišu stres, žive duže i kvalitetnije u odnosu na osobe koje su sedentarne. I pored svih činjenica i brojnih kampanja koje se organizuju širom sveta sa ciljem promocije benefita redovnog vežbanja, raste broj ljudi koji je nedovoljno fizički aktivan ili potpuno neaktivan. To za posledicu ima povećanje broja predgojaznih i gojaznih, ne samo među odraslima, nego i decom, kao i osoba koje imaju brojne druge zdravstvene tegobe.

Sa druge strane, svaka nova godina donosi nam popularizaciju novih programa vežbanja koji obećavaju mnogo veću efikasnost u odnosu na prethodne uz manje utrošenog vremena. Mali broj ljudi se okreće proverenim naučnim činjenicama, tj. fizičkom vežbanju koje je individualno programirano. Razlog ovakvog stanja u društvu možda leži u nepoznavanju osnovnih principa, elemenata i koraka koje treba slediti prilikom preskripcije programa vežbanja.

Prvi korak koji treba da realizujemo i koji ne treba da preskočimo ukoliko želimo da nam učešće u fizičkoj aktivnosti bude bezbedno i efikasno, je procena fizičke forme.

Osnovni pojmovi

Fizička forma predstavlja skup atributa ili karakteristika koje pojedinac poseduje ili kojima se odlikuje, a koje mu pomažu da sa uspehom i dovoljno energije učestvuje u nekom od oblika fizičke aktivnosti. Razlikujemo dve osnovne grupe elemenata fizičke forme. Prvu čine one komponente koje su povezane sa zdravljem, kao što su kardiorespiratorna forma, telesna struktura, mišićna snaga, mišićna izdržljivost i fleksibilnost, dok drugu kategoriju čine one komponente fizičke forme koje su povezane sa uspehom u određenom sportu, kao što su agilnost, koordinacija, ravnoteža, vreme reakcije i brzina. Unapređenje fizičke forme postiže se vežbanjem, a ono predstavlja oblik fizičke aktivnosti koji se sastoji od planiranih, strukturiranih i ponovljenih pokreta tela izvršenih radi održavanja ili unapređenja jedne ili više komponenti fizičke forme. Fizička aktivnost se definiše kao bilo kakav pokret tela uzrokovan aktivacijom skeletne muskulature koji za posledicu ima povećanje kalorijske potrošnje u odnosu na mirovanje.

Iz ovoga se može zaključiti da fizička forma predstavlja merljivu komponentu navika pojedinca po pitanju učešća u fizičkoj aktivnosti i vežbanju. Zbog toga je procena fizičke forme postala značajna za brojne institucije koje se bave zdravljem ljudi. Među bitnim razlozima za procenu fizičke forme ubrajaju se:

  • Edukacija pojedinca o njegovom/njenom trenutnom nivou fizičke forme, kao i poređenje dobijenih parametara sa standardima za pol i uzrast. Briga o zdravlju pojedinca obuhvata i poznavanje značajnih informacija kao što su nivo holesterola u krvi i vrednosti arterijskog krvnog pritiska. Takođe, poznavanje nivoa elemenata fizičke forme može značajno da doprinese unapređenju zdravstvenog statusa pojedinca.
  • Primena dobijenih rezultata za preskripciju programa vežbanja. Održavanje ili unapređenje različitih elemenata fizičke forme zahteva primenu različitih vrsta treninga. I pored osnovnih preporuka kada je u pitanju vežbanje, program aktivnosti bi mogao i treba da bude dizajniran na osnovu specifičnih karakteristika pojedinaca i trenažnih ciljeva. Ovo se najbolje postiže ako imamo informacije o trenutnom nivou fizičke forme.
  • Prikupljanje podataka, kako sa inicijalnog, tako i sa ponovljenih merenja radi evaluacije primenjenog programa vežbanja. Brojne informacije o zdravstvenom statusu pojedinca se prate tokom vremena, kao što su nivo holesterola ili krvni pritisak. Isto tako, periodična procena elemenata fizičke forme može biti od velike pomoći u očuvanju optimalnog zdravstvenog stanja pojedinca. Takođe, ponovljena merenja mogu da ukažu na činjenicu da li program vežbanja treba da se koriguje kako bi se unapredili određeni elementi fizičke forme, a ostali održali na optimalnom nivou.
  • Motivisanje pojedinca utvrđivanjem jasnih i dostižnih trenažnih ciljeva. Poznavanje nivoa fizičke forme predstavlja osnovu za individualan pristup dizajniranju programa vežbanja. Kontrolna merenja omogućavaju praćenje progresa i pružaju uvid u dostizanje trenažnih ciljeva.
  • Stratifikacija kardiovaskularnih rizika. Dve komponente fizičke forme povezane sa zdravljem, kardiorespiratorna forma i parametri telesne strukture su direktno povezane sa rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Osnovni, standardizovani protokol procene fizičke forme obuhvata zdravstveni skrining, startifikaciju faktora rizika, procenu faktora rizika i procenu različitih komponenti fizičke forme, bilo da je program vežbanju usmeren ka očuvanju i unapređenju zdravstvenog statusa ili postizanju najboljeg sportskog rezultata 

Šta sa rezultatima (procene fizičke forme)?

Nakon interpretacije rezultata jasno se definišu trenažni sadržaji koji su u službi razvoja onih komponenti fizičke forme koji su u datom trenutku ispod optimalnih vrednosti za pol i uzrast.

Kada se fizičkom vežbanju pristupi na ovako sistematičan način i kada se realizuje prvi korak, procena fizičke forme, tada možemo da govorimo o učešću u nekom od oblika fizičke aktivnosti na adekvatan način i o individualno programiranoj fizičkoj aktivnosti koja ima najveće benefite po naš organizam.

Prateći smernice vodećih svetskih organizacija iz oblasti vežbanja i zdravlja, kao što je američki Koledž za sportsku medicinu, možemo da govorimo o fizičkoj aktivnosti koja ima minimalne rizike po naš zdravstveni status i maksimalnu efikasnost.

Sada nam samo predstoji da se obratimo najbližem specijalisti za preskripciju programa vežbanja, procenimo fizičku formu i uživamo u svakom treningu, zar ne?

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Mycoseb-baner-300x300px
Mycoseb-baner-300x300px3
INSTA-2-696x696
Tendocilinn_baner_300x600px_ver-2